VetAmicus
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Wpisz nazwę, markę lub cechę...
Menu
Regulamin programu lojalnościowego

I. Postanowienia ogólne

 • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 • Następujące pojęcia mają w  Regulaminie poniższe znaczenie:
  • Organizator — Gabinet Weterynaryjny AMICUS z siedzibą  pl. Jana Pawła II 13 18-420 Jedwabne, NIP: 759-171-68-10 Regon: 146854708, nr tel.: 511-511-910, adres e-mail: [email protected].
  • Program Lojalnościowy, Program — akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  • Regulamin — niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
  • Sklep — sklep internetowy prowadzony przez Organizatora - www.vetamicus.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
  • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary ze Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty — naliczane według poniższych zasad:

 • Punkty przyznawane są, począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów w Sklepie.
 • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów, za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie — w wysokości zależnej od wartości towarów.
 • Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  • z pominięciem witryny Sklepu Vetamicus.pl (np. w formie telefonicznej, mailowej itd.),
  • za pośrednictwem witryny Sklepu Vetamicus.pl, ale bez uprzedniego zalogowania do konta klienta w Sklepie.
 • Każde 10 zł wydane przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów w ilości 1 sztuki. Wydanie niepełnych 10 złotych nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
 • Punkty przyznawane są po wykonaniu umowy sprzedaży towarów  (tj. od wydania towarów) - pod warunkiem, że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
 • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów, które uległy następnie rozwiązaniu — Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
 • Organizator może organizować dodatkowe promocje — polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane powyżej.
 • Punkty można wymienić na produkty tylko przy okazji innych zakupów w sklepie www.vetamicus.pl
 • Za każdą jednostkę produktu zakupioną za pomocą punktów naliczana jest symboliczna opłata 0,1 zł
 • Jeśli zamówienie za punkty nie zostanie zrealizowane, punkty zostaną zwrócone na konto użytkownika.
 • dowolne produkty dostępne w sklepie www.vetamicus.pl
 • Przelicznik punktów: przy wyborze nagrody, 5 punktów jest równoważne do 1 zł.

 

IV. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 27.02.2022.
 • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu lub zmianie Programu Lojalnościowego w każdym czasie 
 • W przypadku zakończenia Programu — niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia. Rezygnacja taka nie musi być połączona z żądaniem usunięcia konta w Sklepie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie — Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

VI. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych — zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora (www.vetamicus.pl/politykaprywatnosci).

VII. Reklamacje

 • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji — w szczególności:
  • w formie pisemnej na adres: Gabinet Weterynaryjny AMICUS, Grzegorz Macioch, pl. Jana Pawła II 13, 18-420 Jedwabne
  • pocztą elektroniczną, na adres: [email protected].
 • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem www.vetamicus.pl/regulamin-programu-lojalnosciowego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. 
 • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 • W odniesieniu do Uczestników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: [email protected]
Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl